1 آذر 1398

انتشار چهارمین شماره نشریه صدای کورنگ(شهرستان کبودرآهنگ )

به لطف وعنایت خداوندمتعال وزحمات همکاران عزیز چهارمین شماره نشریه صدای کورنگ چاپ ومنتشر شد دراین شماره مطالب مهمی تهیه وتدوین شده است ازجمله:

- سخن مدیر مسئول

-پرونده ویژه(شرکتهای ثبت شده توسط نماینده محترم شهرستان قبل وحین نمایندگی)

-مصاحبه با امام جمعه محترم

-آشنایی با روستای اکنلو

-بررسی وضعیت صنعت ومعدن شهرستان

 

18:12

(0)


18 فروردين 1395

27 سال است گل تپه بخشداری دارد(شهرستان کبودرآهنگ )


مقرره 16685 :تصويبنامه راجع به ايجاد و تأسيس بخش گل تپه و شهرستان كبودرآهنگ در استان همدان
 

 

 

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۴/۲۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۸۴۶۳/۴/۲۲ وزارت كشور و باستناد ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات‌ كشوري مصوب پانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي و آئيننامه اجرائي آن مصوب بيست و دوم مهر ماه يكهزار و‌سيصد و شصت و سه و در اجراي مواد ۶ و ۷ همين قانون تصويب نمودند:

لف ـ بخش گل تپه متشكل از دهستانهاي مهربان سفلي، علي صدر و گل تپه به مركزيت روستاي گل تپه در استان همدان ايجاد و تأسيس گردد.

ب ـ شهرستان كبودرآهنگ به مركزيت شهر كبودرآهنگ از تركيب. 
۱ ـ بخش مركزي به مركزيت شهر كبودرآهنگ متشكل از دهستانهاي مهربان عليا، سبزدشت، شيرين سو، حاجيلو، راهب و كوهين. 
۲ ـ بخش گل‌ تپه 
‌در تابعيت استان همدان ايجاد و تأسيس گردد

 

 

نخست‌وزير-ميرحسين موسوي 

 
   

19:53

(0)


کبودراهنگ کی قرار است از این لیست خارج شود؟(شهرستان کبودرآهنگ )

 

تصویب نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

مصوبه  مورخ 20/2/88 هیات دولت 

شماره76254/ت36095ه‍ـ 
10/4/1388
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/
1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ شهرستانها، بخش‌ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به‌مهر پیوست
تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در
امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می‌گردند. مناطق کمتر توسعه‌یافته و
محروم اختصاراً در این تصویب‌نامه، « مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می‌شود.
الف ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال
1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز
طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانهـا و بخش‌های محروم کشور ـ مصوب
1386ـ
ب ـ مواد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ
پ ـ‌ ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران ـ مصوب 1379ـ (تنفیذ شده به موجب ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه ـ
مصوب 1383ـ).
ت ـ قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص‌های
توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است ـ مصوب 1381ـ .
ث ـ بند «4» اصلاحی قانون راجع ‌به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتـی ایران ـ مصوب 1376ـ
.
ج ـ تبصره (3) بند « الف» ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386ـ .
چ ـ تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ .
ح ـ تبصره (2) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ .
خ ـ ماده (24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب
1384ـ .
د ـ مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ .
تبصره 1ـ در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب‌نامه
آمده‌است، حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.
تبصره 2ـ تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده (6)
تصویب‌نامه شماره 116002/ت 35253ه‍ مورخ 18/9/1385 موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون
حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر
توسعه یافته هستند.
2ـ محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش‌ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک
اعمال تسهیلات و حمایت‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات
کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت‌های یاد شده نخواهد
داشت.
3‌ـ نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده‌است، به شرح
زیر تعیین تکلیف می‌شود.
الف ـ فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893ه‍ مورخ 31/4/1382 در مورد
واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که
بهره‌برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می‌شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله
ملاک عمل خواهد بود.
ب ـ تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به‌اشخاص حقیقی
و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق
ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.
پ ـ سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز
طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده
(50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (92) اصلاحی قانون
مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این
تصویب‌نامه برای شهرستانها و بخش‌ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست
نیامده است، براساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است.
4ـ فهرست پیوست این تصویب‌نامه، فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت، مندرج در
بند (1) این تصویب‌نامه ملاک عمل می‌باشد.
5 ـ مفاد این تصویب‌نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می‌باشد.
تبصره ـ مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب‌نامه شماره
12290/ت33051 ه‍ مورخ 24/3/1384 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این
تصویب‌نامه برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ می‌شود.
6 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور
مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و سایر دستگاههای اجرایی
مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هریک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی
شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای
تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی شهرستان کمتر توسعه یافته استان
کهنوج کرمان
منوجان کرمان
پاوه کرمانشاه
ثلاث باباجانی کرمانشاه
جوانرود کرمانشاه
دالاهو کرمانشاه
روانسر کرمانشاه
سرپل ذهاب کرمانشاه
قصرشیرین کرمانشاه
گیلانغرب کرمانشاه
بهمئی کهگیلویه و بویراحمد
دنا کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه کهگیلویه و بویراحمد
کلاله گلستان
گمیشان گلستان
مراوه تپه گلستان
دلفان لرستان
سوادکوه مازندران
کمیجان مرکزی
ابوموسی هرمزگان
بستک هرمزگان
بشاگرد هرمزگان
پارسیان هرمزگان
جاسک هرمزگان
حاجی‌آباد هرمزگان
خمیر هرمزگان
سیریک هرمزگان
رزن همدان
کبودرآهنگ همدان
ابرکوه یزد
خاتم یزد

 

19:35

(0)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کبودرآهنگ(شهرستان کبودرآهنگ )

شماره91/300/33091 ۲۵/۵/۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کبودرآهنگ 
 
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان
    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/5/1391 طرح جامع شهر کبودرآهنگ را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسـکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 22/1/1388 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
    1ـ عناوین کاربری های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
    2ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
    3ـ نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
    4ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح و سرانه ها، جمعیت پیشنهادی به سال 1404 افزایش یابد.
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 32700 نفر در محدوده ای به وسعت 52/508 هکتار شامل کاربری های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 15 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 2295 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.
    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کبودرآهنگ بیش از پیش فراهم گردد.
    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.
    همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
منبع:مجلس شورای اسلامی 

 

19:29

(0)